I Won’t Dance

I Won’t Dance
I Won’t Dance

Authors: J Kern – music;
O Hammerstein & J McHugh – lyrics 1935
℗ Mroczek/Intelligent Media 2023
Vocal: Nancy Mroczek
Boston Bebop Jam November 2023

Dr. Nancy Mroczek, PhD
Translate »